การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cyber Security

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)

การคุกคาม หรือโจมตีทางไซเบอร์ คืออะไร

การโจมตีทางไซเบอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความเสียหาย หรือ เข้าควบคุม หรือ เข้าถึงเอกสารและระบบที่สำคัญภายใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือของส่วนบุคคล

ทำไม

?

ต้องรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

การคุกคามหรือโจมตีทางไซเบอร์นับวันยิ่งขยายความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) มีการคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

ความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามหรือโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้หน่วยงานที่ได้ถูกกระทำต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สิน ข้อมูลที่สำคัญ ความเป็นส่วนตัวของบุคคลในองค์กร และเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา เมื่อพิจารณางบประมาณการจัดทำระบบป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์จะมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่สูญเสียในการแก้ไขผลกระทบจากการคุกคามหรือโจมตีทางไซเบอร์

การโจมตีทางไซเบอร์

11

(CYBER ATTACKS)

Malware
Phishing
Web-Based Attacks
in
Insider threat
app
Web Application Attacks
DD
DDos
Botnets
Data Breach
Cryptojacking
Ransomware
Spam