SOLAR CELL

  • ช่วยลดค่าไฟฟ้า
  • สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าฯได้
  • สามารถใช้ไฟได้แม้ไฟฟ้าดับ
  • คืนทุนค่าติดตั้งภายในระยะเวลา 5-7 ปี (ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน)
  • หากไฟเข้าไม่ถึง ก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ
  • ไม่ก่อเกิดมลภาวะต่อโลก

เครื่องผลิตไฟฟ้าฟรี จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) ที่มีขั้วบวก (+) ขั้วลบ (-) และใช้ INVERTER ที่จะช่วยแปลงไฟฟ้าแบบกระแสตรง (AC) ให้เป็นไฟฟ้าแบบกระแสสลับเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบไฟฟ้าภายในบ้านได้

        ระบบโซล่าเซลล์มี 3 ระบบ

  • ระบบออนกริด (ON-GRID)
  • ระบบออฟกริด (OFF-GRID)
  • ระบบไฮบริด (HYBRID SYSTEM)

ไฟถนนโซล่าเซลล์

INTEGRATED SOLAR STREET LIGHT

ไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ Integrated Solar Street Light นวัตกรรมใหม่ ของระบบเก็บประจุไฟด้วยแบตเตอรี่ อายุใช้งาน 3-5 ปี ที่รวมอยู่ในโคมง่ายต่อการติดตั้ง และการบำรุงรักษา พร้อมบริการหลังการขาย

MODEL : NSS-80i

แผงโซล่าเซลล์ชนิด Crystalline ขนาด 100w มาตราฐาน CE และ ISO9001 โคมไฟถนน LED 80w มีหลอด LED จำนวน 50 ดวง

MODEL : NSL-100W-IoT

แผงโซล่าเซลล์ชนิด Crystalline  มาตราฐาน ISO9001 โคมไฟถนน LED 100w  ระบบสั่งการผ่าน Internet ควบคุมแบบ Real Time

SOLAR ROOFTOP

ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา ที่ติดตั้งบนที่อยู่อาศัย หรือบนอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ตารางเปรียบเทียบระบบโซล่าเซลล์

ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ระบบโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ระบบ
ระบบออนกริด (ON-GRID) ระบบที่จะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ
ระบบออฟกริด (OFF-GRID) ระบบที่จะใช้ไฟฟ้าจากการผลิตโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว
ระบบไฮบริด (HYBRID SYSTEM) ระบบที่จะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ

 อุปกรณ์โซล่าเซลล์ หัวใจหลักของงานติดตั้ง  รวมอุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ย่อยสำหรับงานติดตั้ง

การติดตั้งโซล่าเซล์ มี 2 แบบได้แก่ การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา (หลังคาชนิดต่างๆ) และการติดตั้งโซล่าเซลล์บนพื้นราบ (ดิน/ปูน) ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแตกต่างตามชนิดของหลังคา และพื้นราบด้วย

สอบถามพร้อมรับโปรโมชั่น

ออกแบบ และติดตั้งโดยผู้เชียวชาญด้านระบบโซล่าเซลล์
พร้อมบริการหลังการขาย